Fotogrametria (drony)

Fotogrametria to technika pozwalająca na odtworzenie kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów z wykorzystaniem zdjęć. W naszej działalności do opracowań wykorzystujemy fotogrametrię niskopułapową (ang. low-altitude aerial photogrammetry) – z zastosowaniem dronów (BSP – bezzałogowych statków powietrznych, ang. UAV  – unmanned aerial vehicle) i naziemną bliskiego zasięgu (ang. terrestial close range photogrammetry). Łączenie obu technik pozwala m. in. na obrazowanie wnętrz budynków oraz miejsc niedostępnych dla drona. Ze względu na zazwyczaj wielkoobszarowy charakter opracowań, częściej stosujemy w naszych zadaniach drony. Dzięki tej technologii w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie pozyskać informację na temat terenu o obszarze od kilku do kilkuset hektarów w bardzo wysokiej rozdzielczości sięgającej 1 cm. Wykonywane opracowania są wpasowywane do Polskiego Układu Współrzędnych 2000, co umożliwia porównanie uzyskanych danych z materiałami udostępnianymi przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – np. ortofotomapę z mapą zasadniczą lub ewidencyjną lub chmurę punktów z mapą warstwicową.

Główne zalety zastosowania dronów do pozyskiwania danych, to m.in.:

  • Ilość pozyskanych danych
  • Niepodważalna forma pozyskanych informacji
  • Szybkość pomiaru dużych obszarów
  • Przystępna wizualnie forma
  • Możliwość rozpoczęcia procesu projektowania jeszcze przed sporządzeniem mapy do celów projektowych lub pozyskaniem innych materiałów geodezyjnych
  • Możliwość szybkiego szacowania wiarygodności przedmiarów – redukcja ewentualnych nieprzewidzianych kosztów
  • Dokładność opracowań – szczególnie przy wymaganej dużej liczbie punktów do pomiaru
  • Bezinwazyjne pomiary w trudnodostępnych terenach