BIM

BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku. Jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu prac związanych budową i projektowaniem budynków.

Technologia BIM jest wykorzystywana do wizualizacji budowy, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji aż do oddania do użytku, dzięki czemu ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Wówczas można przeanalizować dużo więcej informacji niż w projekcie powstałym w 2D.

98% inwestycji budowlanych jest kończonych ze znacznym opóźnieniem, przy przekroczonym budżecie
lub nie spełnia wymagań inwestora. Kluczowym problemem dla wykonawców i inwestorów jest niska
jakość dokumentacji projektowej, liczne błędy koordynacyjne, błędy w przedmiarach i harmonogramach.

Nasza firma przy zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego, chmury punktów, ortofotomapy, modeli 3d, bierze czynny udział przy wprowadzaniu technologi BIM.

 

Korzyści dla inwestora wynikające z technologi BIM:

• Precyzyjna koordynacja w oparciu o wspólny model koordynacyjny już na etapie koncepcji.
• Wczesna identyfikacja zagrożeń realizacyjnych.
• Precyzyjne przedmiary robót.
• Precyzyjne planowanie przemieszczeń mas ziemnych
• Wielowariantowe, wirtualne symulacje harmonogramów budowy.
• Transparentny przekaz społeczny i rozliczanie robót budowlanych.
• Eliminacja zarzutów niegospodarności
• Zadowolenie społeczne