POI FORMAT - usługi geodezyjne

Zastosowanie

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

Oferowane przez nas produkty i usługi geodezyjne znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, przemyśle i górnictwie, optymalizując kluczowe procesy.

Wybierz branżę, by poznać zastosowanie:

Budownictwo

Łącząc siły i kompetencje naszej firmy wykorzystujemy elementy geodezji klasycznej oraz nowoczesne techniki pomiarowe przy realizacji usług dla budownictwa. Pomiary inwentaryzacyjne budowli liniowych i kubaturowych, w tym głównie monitoring cykliczny, pozwalający na śledzenie i dokumentowanie postępów robót budowlanych. W trosce o odpowiedni poziom wykonywanych prac oraz Państwa zadowolenie poszerzamy nasze kompetencje, stawiamy na rozwój technik pomiarowych, oraz skrócenie łańcucha komunikacji co znacznie przyśpiesza realizację zlecenia.

Inwentaryzacja powykonawcza, zwana też geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, musi być przeprowadzona po zakończeniu każdej inwestycji budowlanej i mniejszej przebudowy, w szczególności dla:

 • domów jednorodzinnych,
 • wszystkich budynków wymagających pozwolenia na budowę,
 • przyłączy wodociągowych,
 • przyłączy kanalizacyjnych,
 • przyłączy gazowych,
 • przyłączy elektroenergetycznych.

Inwentaryzację powykonawczą może przeprowadzić tylko geodeta ze specjalnymi uprawnieniami (uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji), ponieważ musi on wykonać szereg skomplikowanych pomiarów, które są potrzebne dla ustalenia dokładnego aktualnego rozmieszczenia budynków i elementów zagospodarowania działki poprzez nadanie im współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych. Pomiary bieżące dotyczą tych obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane, ukryte, natomiast pomiary końcowe dotyczą nowo powstałych obiektów budowlanych po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowania pionowego powierzchni terenu, które uległo zmianie w trakcie budowy. Szczegóły dotyczące pomiarów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3. Na podstawie pomiarów powstaje szkic sytuacyjny i opisy aktualnego stanu obiektów, które są podstawą do utworzenia mapy zasadniczej dającej całościowy obraz inwestycji i wszystkich wykonanych prac.

Nasze przedsiębiorstwo bazuje na klasycznych produktach geodezyjnych, takich jak:

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie budynków, budowli, dróg oraz sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic
 • geodezyjna obsługa budowy
 • tyczenie sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, sieci wodociągowych, kanalizacji, ciepła i telekomunikacyjnych
 • tyczenie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
 • tyczenie telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej

Wykorzystując również nowoczesne techniki pomiarowe:

 • skaning laserowy do kontroli deformacji obiektów inżynierskich, zgodności założeń projektowych

Zobacz realizacje Zapytaj

Przemysł

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego 3d, nalotów dronem oraz precyzyjnych pomiarów klasycznymi instrumentami geodezyjnymi nasza firma dostarcza w pełni funkcjonalne i innowacyjne produkty dla branż z zakresu przemysłu.

Skanowanie laserowe, jest kluczowym elementem podczas modernizacji dużych zakładów przemysłowych. Pozwala w dużej mierze na uniknięcie wielu błędów już na etapie projektowania i modernizacji istniejących zakładów, linii przemysłowych, elementów rurociągów itp. Współpracujemy z wieloma biurami projektowymi dostarczając gotowy produkt w postaci wpasowanej chmury punktów, przekrojów bądź modeli 3d – na których można bezpośrednio pracować.

Chmura punktów, którą uzyskujemy w wyniku skanowania laserowego, może posłużyć do weryfikacji wykonanych elementów, do kontroli zaprojektowanych części czy nie występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą zakładu, bądź weryfikacji odkształceń elementów stalowych.

Fotogrametria nisko-pułapowa (nalot dronem), znajduje powszechne zastosowanie jako uzupełnienie skanowania laserowego, przy modernizacjach zakładów przemysłowych. Dzięki dronom uzyskujemy takie produkty jak: ortofotomapy, chmury punktów, modele 3dmesh. Z pomiarów dronem możemy uzyskać trójwymiarowy model terenu przyległego do zakładów przemysłowych, ortofotomapy, zdjęcia zakładów przemysłowych z lotu ptaka, filmy promocyjne do celów marketingowych.

Zobacz realizacje Zapytaj

Architektura

Dzięki wykorzystaniu Skaningu laserowego 3D czy fotogrametrii otrzymujemy wizualizacje detali zarówno od zewnątrz jaki od wewnątrz obiektu.

Wykonanie skanów obiektu w połączeniu z wiedzą architektoniczną pozwala na wykonanie inwentaryzacji na poziomie dokładności i szczegółowości nieosiągalnej dla klasycznych pomiarów terenowych. Tworząc modele parametryczne wykonujemy dokumentację pełną dokumentację architektoniczno-budowlaną 2D,modele 3D służące jako podkład do projektu przebudowy czy remontu (w tym modele BIM), badanie występujących deformacji czy dokładne pomiary powierzchni i objętości obiektów. Dzięki wizualizacji modelu 3D mamy możliwość tworzenia tzw. spaceru wirtualnego, który może stanowić istotny element prezentacyjny dla inwestora.

Zastosowania w Architekturze

 • Pełna dokumentacja architektoniczno-budowlana, w tym rzuty elewacji, przekroje
 • Badanie stanu obiektów zabytkowych – w tym identyfikacja ubytków, uszkodzeń itp. za pomocą dronów czy kamer termowizyjnych
 • Weryfikacja przewidywanej inwestycji – badanie kolizji pomiędzy infrastrukturą planowaną, a istniejącą
 • Dokumentowanie postępu budowy
 • Zarządzanie budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM
 • Modelowanie 3D budowli
 • Analiza deformacji obiektów
 • Wirtualne wycieczki po obiektach
 • Inwentaryzacja wnętrz i detali obiektów

Zobacz realizacje Zapytaj

Górnictwo

Górnictwo jest branżą, w której techniki fotogrametrii niskopułapowej i skanowania laserowego 3D są stosowane na szeroką skalę.

Technologie te pozwalają w szybki, bezinwazyjny i bezpieczny sposób wykonać rzetelną dokumentację dla zleceniodawcy, gwarantując wysokie dokładności i pełną powtarzalność pomiaru.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi i procesowi unowocześniania i optymalizacji procesów w górnictwie, przygotowaliśmy kompleksową ofertę, obejmującą m.in.:

 • pełną obsługę mierniczo-geologiczną,
 • obliczenia objętości ubytku surowca w złożu,
 • obliczenia objętości pryzm materiałów gotowych
 • inwentaryzacje zwałowisk,
 • rozliczenia podwykonawców robót,
 • dostarczenie interaktywnego modelu 3D kopalni,
 • projekty rekultywacji,
 • koncepcje zagospodarowania terenu.

Zobacz realizacje Zapytaj

Szkody łowieckie

Inwentaryzacja i szacowanie szkód łowieckich z wykorzystaniem dronów

Dzik, jeleń, daniel czy sarna zniszczyły uprawy? Jesteś myśliwym, który chce się uczciwie rozliczyć za szkody łowieckie albo jesteś samorządowcem odpowiedzialnym za rozliczenie szkód? Zgłoś się do nas – szybko i dokładnie oszacujemy wyrządzoną szkodę wykorzystując drony.

Stosując tzw. technikę fotogrametrii z wykorzystaniem dronów precyzyjnie inwentaryzujemy fotograficznie stanu użytków rolnych (grunty orne, użytki zielone), lasów i wód. Dokumentacja wykonywana jest za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, zwanych popularnie dronami i unikalnej cyfrowej rejestracji. Stosowana przez nas technologia pozwala generować wysokorozdzielcze ortofotomapy, płynnie zmieniać obraz rejestrowanej powierzchni od ogólnego – pokazuje obrysy poszczególnych pól, do szczegółowego – pokazuje stan poszczególnych roślin. Technika ta umożliwia również precyzyjne wyliczenie całkowitej powierzchni użytku oraz sumy dowolnych wycinków całkowitej powierzchni (np. suma uszkodzonych przez zwierzynę, suma wymokniętych, błędy agrotechniczne itp).

Usługi na rzecz gospodarki łowieckiej i rolnej

Na potrzeby gospodarki łowieckiej i rolników – posługując się powyższą techniką – korzystając z wieloletniego doświadczenia uprawnionych rzeczoznawców – wykonujemy szacowanie szkód łowieckich.

Główne zalety naszych usług to:

 • dokumentacja ma wartość obiektywnego, mierzalnego dowodu sądowego.
 • przegląd i rejestracja pola za pomocą drona odbywa się bardzo szybko i dokładnie. Nie powoduje też najmniejszych szkód w uprawach oraz wyklucza pomyłki i niedokładności.
 • elementy szacowania szkód: cena płodów rolnych, wydajność z hektara itp. pozyskiwane są ze źródeł dotyczących ocenianego użytku rolnego. Dokument – protokół szacowania – będzie sporządzony i wydany na drukach z Ustawy Łowieckiej.
 • są wykonywane przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Zobacz realizacje Zapytaj