POI FORMAT - usługi geodezyjne

Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych, techniki fotogrametrii i skaningu laserowego na terenie całej Polski i zagranicą. Dysponujemy doświadczonym zespołem i zaawansowanym sprzętem pomiarowym. Zapewniamy wysoką jakość pozyskania i analiz danych termowizyjnych.

Pomiary termowizyjne przeprowadzamy w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz na otwartych przestrzeniach, np. hałdach pogórniczych. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem do wykonywania pomiarów w podczerwieni – kamerą o wysokiej rozdzielczości 640x480 Zenmuse XT2 z podwójnym obiektywem (RGB + podczerwień), co pozwala na wygodne zestawianie zdjęć z podczerwieni ze zdjęciami w kolorach rzeczywistych. Sprzęt takiej jakości umożliwia wykonywanie fotogrametrycznych opracowań termowizyjnych, czyli generowanie modeli 3D i ortofotomap, na których można obserwować geometrycznie zorientowany rozkład temperatur.

Jesteśmy w stanie szybko i trafnie zidentyfikować źródła wycieków i innych usterek bez ingerowania w ściany budynku. Pozwala to skutecznie i trwale usunąć problem, a w konsekwencji – zoptymalizować koszty ogrzewania i uniknąć wydatków na serwis.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

 

Zalety pomiarów termowizyjnych

 • Brak ingerencji w konstrukcję budynku
 • Szybkie wykrywanie miejsc powodujących straty ciepła
 • Duża dokładność pomiaru
 • Czytelni i łatwy w interpretacji sposób prezentacji danych
 • Brak konieczności wstrzymywania działalności zakładu podczas wykonywania pomiarów

Pomiary termowizyjne - zastosowanie

 • Przeprowadzanie audytów energetycznych w zakładach i halach produkcyjnych
 • Ocena działania maszyn i urządzeń pod kątem ewentualnego przegrzewania się łożysk i innych części
 • Kontrola stanu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej
 • Testowanie szczelności budynków (detekcja mostków cieplnych)
 • Identyfikacja miejsc występowania grzybów i pleśni
 • Kontrola wykonanych prac budowlanych (wykonanej izolacji, montażu stolarki okiennej, przebiegu ogrzewania podłogowego)
 • Detekcja punktów zapalnych na zwałowiskach odpadów górniczych

Pomiary termowizyjne dla miernictwa górniczego

Pomiary termowizyjne są często wykorzystywane w górnictwie, aby monitorować temperaturę różnych elementów w maszynach i urządzeniach oraz w ścianach kopalni i skałach. Dzięki temu można wykryć potencjalne zagrożenia i zapobiec awariom lub wypadkom.

Przykłady zastosowań pomiarów termowizyjnych w górnictwie:

 • Monitorowanie temperatury w maszynach i urządzeniach - pozwala na wykrycie przegrzania i uniknięcie uszkodzeń lub awarii.
 • Wykrywanie wycieków gazów - termowizja pozwala na wykrycie wycieków gazów, które są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale generują charakterystyczne wzorce temperaturowe.
 • Ocena stanu kopalin i skał - termowizja umożliwia wykrycie obszarów o podwyższonej temperaturze, które mogą wskazywać na obecność niebezpiecznych szczelin, wstrząsów, pożarów lub emisji ciepła z ognisk złożowych.
 • Kontrola temperatury wytwarzanych odpadów - pomiar temperatury odpadów pozwala na ocenę ich stanu i uniknięcie niebezpiecznych reakcji chemicznych lub pożarów.
 • Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym - termowizja umożliwia ciągłe monitorowanie temperatury w różnych obszarach kopalni, co pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia i minimalizowanie ryzyka wypadków i awarii.

Wszystkie te zastosowania termowizji w górnictwie pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i urządzeń, a także minimalizowanie ryzyka wypadków i strat finansowych.
 

do_termo_2.jpg termowizja_2.jpg
 

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D