POI FORMAT - usługi geodezyjne

Fotogrametria

Fotogrametria

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się odtwarzaniem trójwymiarowych kształtów i rozmiarów oraz wzajemnego położenia różnego rodzaju obiektów na danym terenie, z wykorzystaniem zdjęć.

W geodezji technikę tą wykorzystuje się do pomiarów dużych (nawet do kilkuset hektarów) i skomplikowanych topograficznie powierzchni w bardzo wysokiej rozdzielczości.

 • slide
 • slide
POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

Do naszych opracowań wykorzystujemy fotogrametrię naziemną bliskiego zasięgu oraz fotogrametrię niskopułapową z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych - dronów. Połączenie obu technik z dodatkowym zastosowaniem skanowania laserowego 3D umożliwia zobrazowanie również miejsc niedostępnych dla dronów, np. wnętrz budynków. Opracowania wpasowywane są do Polskiego Układu Współrzędnych 2000, dzięki czemu można je porównać z materiałami udostępnionymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, np. ortofotomapę z mapą zasadniczą lub ewidencyjną albo chmurę punktów z mapą warstwicową.

 

Zalety pomiarów geodezyjnych wykonanych dronem

 • Szybki pomiar dużych obszarów
 • Uzyskiwanie precyzyjnych danych na temat działek i gruntów pod budowę różnego rodzaju obiektów i dróg (dokładny model danego terenu)
 • Możliwość uzyskania pełnej informacji o trójwymiarowym ukształtowaniu najbardziej skomplikowanych terenów (kopalnie odkrywkowe, hałdy etc.)
 • Bardzo wysoka jakość i rozdzielczość zdjęć – są one dokładne i czytelne
 • Duża ilość pozyskanych danych
 • Możliwość rozpoczęcia procesu projektowania jeszcze przed sporządzeniem mapy do celów projektowych lub przed pozyskaniem innych materiałów geodezyjnych
 • Możliwość szybkiego szacowania wiarygodności przedmiarów (redukcja ewentualnych, nieprzewidzianych kosztów)
 • Wysoka dokładność opracowań - szczególnie przy wymaganej dużej liczbie punktów do pomiaru (nieporównywalna dokładność w stosunku do pomiarów klasycznych, gdzie mówimy o błędzie na poziomie 5%)
 • Bezinwazyjność i bezpieczeństwo pomiarów – brak konieczności przerywania produkcji
 • Możliwość prowadzenia pomiarów w trudno dostępnych obszarach

Naloty dronem – zastosowanie

Fotogrametria z wykorzystaniem dronów znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pomiar metodami klasycznymi jest trudny lub wręcz niemożliwy. Pozwala pozyskać quasi-ciągły obraz terenu w postaci chmury punktów 3D tak gęstej, że sprawia wrażenie powierzchni ciągłej. Dzięki przetworzeniu chmury punktów 3D do numerycznego modelu terenu, np. siatki TIN, uzyskujemy materiał do wykonywania analiz inżynierskich, w tym najczęściej do precyzyjnych obliczeń objętości.

 • Górnictwo odkrywkowe – fotogrametria z wykorzystaniem dronów w połączeniu z obsługą mierniczo-geologiczną gwarantuje zupełnie nowy poziom jakości, dokładności i bezpieczeństwa wykonywanych pomiarów.
 • Górnictwo węgla kamiennego – inwentaryzacja zwałów węgla i koksu oraz precyzyjne pomiary nawet najbardziej rozległych hałd pogórniczych.
 • Budownictwo – pomiary inwentaryzacyjne budowli liniowych i kubaturowych, w tym głównie monitoring cykliczny, pozwalający na śledzenie i dokumentowanie postępów robót budowlanych.
 • Gospodarka odpadami – inwentaryzacja składowisk odpadów komunalnych, górniczych, hutniczych oraz innych w celu monitorowania przyrostów/ubytków objętości, badania objętości rezerwy pojemnościowej czy stanu środowiskowego. Dla tej branży stosujemy również pomiary termowizyjne 3D. W przypadku nawet najmniejszej aktywności termicznej hałdy czy zwałowiska, możliwe jest geometryczne zobrazowanie skali zagrożenia oraz określenie wielkości rozprzestrzeniania lub zanikania.
 • Obliczenia objętości materiałów sypkich i precyzyjne określanie współczynnika gęstości objętościowej – dzięki opracowaniu innowacyjnej metody wspólnie ze specjalistami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dysponujemy metodą określania współczynnika gęstości objętościowej (ciężaru nasypowego) z dokładnością kilkukrotnie wyższą od metody określonej w Polskiej Normie. Gwarantujemy dokładności obliczeń materiałów na poziomie poniżej 2%, co potwierdzamy podpisem geodety uprawnionego lub mierniczego górniczego. Obecnie realizujemy projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych – VolumeMonit”, który skupia się na tej tematyce.
 • Projektowanie – zarówno w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego i budowli ziemnych, jak również budownictwa kubaturowego. Ortofotomapy pozwalają na projektowanie na podkładzie w pełni oddającym stan faktyczny w terenie, w czasie poprzedzającym pozyskanie mapy do celów projektowych, co znacząco usprawnia i przyspiesza proces projektowania. Z kolei chmury punktów pozwalają na dokładne dopasowanie się do faktycznego ukształtowania terenu lub zabudowy. Ponadto sami wykonujemy koncepcje i projekty kształtowania m.in. obiektów rekultywowanych (hałdy, osadniki itp.) czy ziemnych.
 • Szacowanie szkód łowieckich – dzięki wykonaniu tzw. nalotu dronem nad obszarem zniszczonym przez dzikie zwierzęta, możemy bardzo precyzyjnie obliczyć powierzchnię i skalę wyrządzonych szkód oraz dostarczyć rolnikowi informację w atrakcyjnej formie – m.in. w postaci aplikacji w przeglądarce internetowej. Zapewniamy również obsługę uprawnionego rzeczoznawcy.
 • BIM (Building Information Modelling) – wykonanie nalotu dronem pozwala na wykonanie bogatego w informacje przestrzennego modelu obiektu w formie chmury punktów, siatki mesh czy modelu CAD. Dzięki takim danym możliwa jest integracja danych pozyskanych z obiektu istniejącego z przestrzennymi danymi projektowymi oraz wygodne udostępnienie dokumentacji w procesie budowy prowadzonej zgodnie z metodyką BIM. Takie wykorzystanie nalotów jest szczególnie istotne w budownictwie drogowym i kolejowym, przy kształtowaniu budowli ziemnych (wały, zbiorniki, składowiska) oraz przy obsłudze budów kubaturowych. Więcej zastosowań znajduje się w części dot. skanowania laserowego (fotogrametria stanowi często bardzo dobre uzupełnienie).
 • Inwentaryzacje zabytków (architektura) – naloty wykonywane nad zabytkowymi budynkami umożliwiają bogate, fotorealistyczne odwzorowanie budynku w 3D, co pozwala na inwentaryzację nawet najbardziej skomplikowanych elementów (gzymsy, ozdoby, szczegóły architektoniczne), niemożliwych do pomiaru w sposób ręczny.
 • Specjalistyczne inspekcje – różnorodność posiadanego sprzętu geodezyjnego, fotogrametrycznego i termowizyjnego oraz innych narzędzi pozwala nam podjąć nawet najbardziej skomplikowane zlecenia, często niekojarzone z geodezją. Z uwagi na rozbudowaną sieć kontaktów ze specjalistami, inżynierami i naukowcami, naprowadzamy klientów na odpowiednie rozwiązanie, które realizujemy we współpracy z właściwymi jednostkami.
 

Naloty dronami w praktyce

Często po wykonaniu i prezentacji modelu 3D pozyskanego techniką fotogrametrii niskopułapowej, nasi Klienci mówią o „skanowaniu terenu”, więc mocno zaskakujący bywa brak „skanera” na pokładzie BSP. Jedynym sensorem, za pomocą którego są pozyskiwane dane, jest aparat fotograficzny, zintegrowany (lub nie) z danym dronem.

Fotogrametria z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych pozwala przetworzyć je w taki sposób, aby uzyskać trójwymiarowy model obiektu. Jak to działa? Upraszczając, na podobnej zasadzie, jak działają ludzkie oczy. Dzięki parze oczu, widzimy w sposób przestrzenny. Dwoje oczu z dwóch różnych punktów obserwują ten sam obszar. Nasz mózg wykonuje na bieżąco coś w rodzaju tzw. geodezyjnego wcięcia wprzód, które polega na określeniu przestrzennego położenia obserwowanego punktu z oddali. Analogicznie, dzięki obserwacji tych samych punktów z wielu różnych położeń kamery (kilka do kilkunastu ujęć tego samego punktu na zdjęciu), jesteśmy w stanie odtworzyć ukształtowanie danego obiektu. Aby zdjęcia zostały ze sobą powiązane, oprogramowanie fotogrametryczne wyszukuje na nich charakterystyczne punkty, co w dalszym procesie przetwarzania pozwala wzajemnie wiązać ze sobą zdjęcia, aby stworzyć siatkę połączeń.

Naloty fotogrametryczne są realizowane głównie w trybie autonomicznym. Dzięki możliwości zadania odpowiedniego pokrycia podłużnego i poprzecznego między zdjęciami, system automatycznie wyzwala migawkę aparatu. W zależności od rozdzielczości sensora na pokładzie BSP oraz zadanej wysokości lotu, uzyskujemy wynikową wartość pojedynczego piksela terenowego - zazwyczaj na poziomie od 1 do 5 cm. Realizujemy również specjalistyczne zadania  z zakresu inżynierii mostowej, gdzie możliwe jest uzyskanie rozmiaru piksela nawet poniżej 1 mm, co pozwala np. na inspekcję i pomiar rys na obiektach budowlanych.

 

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Realizacje

Kopalnia Melafiru Tłumaczów – REGNARS Sp. z o.o

Fotogrametria dla kopalni

Fotogrametria-dla-kopalni-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych.

Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

Więcej
KWK Bogdanka

Pomiar termowizyjny, fotogrametryczny i skaning laserowy

KWK-Bogdanka-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika skanowania laserowego, technologia polega na zebraniu znacznej ilości punktów (kilka milionów pkt/ stanowisko) w zasięgu skanera laserowego.

Dodatkowo zastosowano nakładkę w postaci kamery termowizyjnej, dzięki czemu oprócz danych w postaci chmury punktów zebrano informację o temperaturze mierzonych obiektów. W terenie wykonano 14 stanowisk skanera.

Więcej
Bytom

Pomiary termowizyjne 3D z zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego na zwałowisku odpadów pogórniczych

Bytom-halda-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Celem badań realizowanych w ramach pracy jest lokalizacja stref zapożarowania i określenie intensywności zachodzących zjawisk termicznych w obrębie zwałowiska odpadów powęglowych znajdującego się w rejonie ul. Magdaleny w Bytomiu.

Zakres badań

 • Fotogrametria niskopułapowa z zastosowaniem BSP w obrębie badanego obszaru,
 • Skaning laserowy zwałowiska połączony z pomiarem temperatur w podczerwieni w obrębie aktywnego termicznie,
 • Opracowanie chmury punktów stanowiącej geometryczną reprezentację powierzchni zwałowiska wraz z rozkładem temperatury,
 • Pomiary temperatury wewnętrznej (głębokość 1,0 m) zwałowiska w wybranych punktach,
 • Pomiary stężeń gazów (O 2 , CO 2 , CO, CH 4 ) w atmosferze wnętrza zwałowiska.
 • Interpretacja uzyskanych wyników badań.
Więcej
Libiąż

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina

1_libiaz-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina na podstawie nalotu fotogrametrycznego i naziemnego skaningu laserowego.

Wyniki obliczeń uzyskane na podstawie fotogrametrii niskopułapowej zestawiono następnie z pomiarami z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego (TLS). Porównano różnice objętości między pierwszą a ostatnią sesją pomiarową dla poszczególnych technik pomiarowych.

Więcej
Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Inwentaryzacja archeologiczna placu synagogi

Miniatura_OP-01-07-21_Ortofotomapa_z_projektem_1.jpg

Szczegóły realizacji

Inwentaryzacja archeologiczna ruin synagogi w Tarnowskich Górach. Wzniesiona w 1864 r. synagoga zaprojektowana przez architekta Constantin von Koschützky, spalona podczas II Wojny Światowej. W trakcie prac remontowych prowadzonych w 2021 r. na znajdującym się obecnie w tym miejscu targowisku odsłonięto dobrze zachowane fundamenty. Spowodowało to zatrzymanie robót i zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji archeologicznej. Na miejscu odnaleziono fragmenty metalowych lamp, klamki z zamkami do drzwi, sztukaterii elewacyjnej czy dachówek. Nasza firma stworzyła dokumentację w formie opisowej oraz fotograficznej odkrytych ruin, wykorzystując technikę fotogrametrii niskopułapowej z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Więcej
Gliwice

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Gliwice-obwodnica-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Pomiar powykonawczy jezdni, chodników, krawężników, placów, ścieżek, ogrodzeń, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej
wraz z latarniami i sygnalizatorami, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej opracowanie wyników pomiaru i stworzenie mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych na terenie obwodnicy w Gliwicach.

 

Więcej
Zabrze, Mikulczyce

Nalot fotogrametryczny w celu planowania prac konserwatorskich

Zabrze_miniatura.JPG

Szczegóły realizacji

W 1902 roku w Mikulczycach powstał ratusz gminny. Budynek został wzniesiony z cegły, na planie prostokąta, w stylu eklektycznym z wieloma elementami secesyjnymi. Bryła jest wzbogacona o ryzality z loggią i wykuszem oraz szczytem o falistych spływach, mansardowym dachem. Reprezentacyjności dodaje gmachowi ośmioboczna wieżyczka, przykryta cebulastym hełmem. Kamienne obramowanie drzwi i okien nadają budowli akcent secesji. Pod koniec lat 30. ratusz gminny uległ przebudowie, następnie mieściła się w nim przychodnia lekarska a obecnie jest on ponownie remontowany.

Na potrzeby planowania prac konserwatorskich został wykonany lot fotogrametryczny dronem. W procesie przetworzenia pozyskanych zdjęć uzyskaliśmy model 3D, który można zobaczyć na platformie Sketchfab: 

Link do platformy

 

Więcej

Batymetria dla kopalni

batymetria_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Pomiar batymetryczny jest wykonywany dla kopalni odkrywkowych w celu określenia głębokości i kształtu istniejących zbiorników wodnych. Wiele zakładów odkrywkowych ma duże zbiorniki wodne, które służą do różnych celów, między innymi do chłodzenie maszyn i urządzeń, zabezpieczenia przed pożarami czy gromadzenia wody do celów przemysłowych.

Więcej
Bielsko-Biała

Komorowice - inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

komorowice_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej znajdującego się w centralnej części miasta, który stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny krajobrazu miejskiego. 

Więcej
Siewierz

Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu

Siewierz_ortofotomapa_miniatura.JPG

Szczegóły realizacji

Prowadzimy kompleksową obsługę mierniczą na terenie Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. położonych w otoczeniu przepięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  Kopalnia znajduje się w powiecie będziński oddalona o 25 km na północny-wschód od Katowic w niewielkim miasteczku Siewierz. 
 

Więcej
Ogorzelec

Kopalnia Ogorzelec

Miniatura_Ogorzelec_male.jpg

Szczegóły realizacji

Kopalnia „Ogorzelec” jest polską firmą dostarczającą kruszywa amfibolitowe na rynek budowlany, drogowy i kolejowy. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną w 1991 roku.

W ramach kompleksowej obsługi kopalni „Ogorzelec” wykonujemy cykliczne pomiary objętościowe materiałów znajdujących się na terenie zakładu przeróbczego oraz dostarczamy ortofotomapy wykonane w wysokiej rozdzielczości.

Więcej