POI FORMAT - usługi geodezyjne

Fotogrametria dla kopalni

Kopalnia Melafiru Tłumaczów – REGNARS Sp. z o.o

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych.

Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu wpasowania chmury punktów w Polski Układ Współrzędnych 2000, założono w terenie 11 fotopunktów, które następnie pomierzono w 20 epokach odbiornikiem Leica Viva CS10. W wyniku wyrównania metodą ścisłą uzyskano średni błąd wpasowania na poziomie 20 mm. Po założeniu fotopunktów wykonano lot fotogrametryczny quadrocopterem Phantom 4 RTK o średniej wielkości piksela terenowego na poziomie 6.11 cm dla obszaru około 2.5 km2.

Celem prac obliczeniowych było określenie stanów magazynowych dla Kopalni Melafiru „Tłumaczów” na dany dzień. W celu obliczenia objętości stanów magazynowych zbudowano numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network):

  • Model terenu stworzony w oparciu o oczyszczoną chmurę punktów 3D pozyskaną techniką fotogrametrii niskopułapowej.
  • Model terenu stworzony w oparciu o obrysy wszystkich pryzm materiałów z rzędnymi terenu zerowego.

Zadania obliczeniowe zostały wykonane z porównania powyższych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Obliczenie jest realizowane poprzez porównanie różnic między powierzchniami 3D, a następnie wykazanie wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami. Pozostałymi elementami powstałymi w wyniku opracowania była ortofotomapa, chmura punktów, mesch oraz DSM.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D