POI FORMAT - usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych i podziały nieruchomości

Mapy do celów projektowych i podziały nieruchomości

Nasza firma już od 13 lat oferuje kompleksowe usługi geodezyjne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Wykorzystując klasyczną geodezje i nowoczesne techniki pomiarowe wykonujemy mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych podstawą do zaprojektowania domu. Na etapie projektowania służy jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego po czym staje się elementem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest ona opracowaniem kartograficznym, zawierającym elementy mapy zasadniczej a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Oprócz treści mapy zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek) powinna zawierać:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. Jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Proces tworzenia mapy składa się z kilku etapów: w pierwszym geodeta aktualizuje istniejącą mapę zasadniczą, jednak przed przystąpieniem do tego zadania wykonuje zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po uzyskaniu zgody od Geodety Powiatowego na realizację zgłoszenia i otrzymaniu niezbędnych materiałów geodeta wykonuje pomiary geodezyjne w terenie. Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzony zostaje operat, który zostaje przekazany i poddany kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Produktem końcowym jest mapa do celów projektowych w formie analogowej i cyfrowej. Format mapy oraz liczba kopii jest uzależniony od potrzeb klienta oraz wielkość obszaru opracowania.

Podziały nieruchomości

Problematyka dotycząca podziałów nieruchomości jest powszechna zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i w codziennym życiu osób fizycznych. Mamy z nią do czynienia przy współwłasności, przy działach spadku, czy przy podziałach majątku wspólnego małżonków.

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest istotnym elementem gospodarki nieruchomościami, gdyż przyczynia się do efektywnego wykorzystania potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu przepisów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Rola geodety stanowi niezbędny etap procesu inwestycyjnego i polega na fizycznym podziale działki ewidencyjnej na części, czego wynikiem jest ustalenie granic podziału oraz sporządzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej.

Nasza firma, dzięki rzetelnej pracy doświadczonych geodetów z uprawnieniami realizuje solidne i dobre projekty, czego dowodem jest zadowolenie naszych klientów oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów na przestrzeni 13 lat.

Zobacz realizacje

Zapytaj

 

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Realizacje

Gliwice

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na podstawie skanowania laserowego

Gliwice-Dolnej-wsi_-_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego, w szybki i precyzyjny  sposób uzyskujemy pomiar obiektów budowlanych.

Następnie stosując nowoczesne oprogramowanie uzyskujemy rzuty i przekroje mierzonych obiektów budowlanych uzyskując dokumentację architektoniczno budowlaną.

Więcej
Kopalnia Melafiru Tłumaczów – REGNARS Sp. z o.o

Fotogrametria dla kopalni

Fotogrametria-dla-kopalni-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych.

Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

Więcej
Ożarów

Skaning laserowy cementowni

Skaning-laserowy-cementowni-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Skanowanie laserowe zakładów przemysłowych, przed ich modernizacją pozwala zaoszczedzić czas i pieniądze.

Nasi klienci się już o tym przekonali. Dzięki zastosowaniu skaningu laserowego przy modernizacji cementowni. Ożarów wykryto kilka błędów projektowych, które wykryte na wczesnym etapie pozwoliły zaoszczędzić kosztowne przeróbki na etapie budowy.

Więcej
KWK Bogdanka

Pomiar termowizyjny, fotogrametryczny i skaning laserowy

KWK-Bogdanka-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika skanowania laserowego, technologia polega na zebraniu znacznej ilości punktów (kilka milionów pkt/ stanowisko) w zasięgu skanera laserowego.

Dodatkowo zastosowano nakładkę w postaci kamery termowizyjnej, dzięki czemu oprócz danych w postaci chmury punktów zebrano informację o temperaturze mierzonych obiektów. W terenie wykonano 14 stanowisk skanera.

Więcej
Rybnik i Jankowice

Pomiar fotogrametryczny niskiego pułapu

Pomiar-fotogrametryczny-niskiego-pulapu-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Wykonanie pomiarów techniką fotogrametryczną niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego

Pomiaru dokonano dla obszaru określonego w projekcie o powierzchni około 65 ha wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Więcej
Wilno

Inwentaryzacja elektrociepłowni

vilnus-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Efektem prac była pełna dokumentacja obiektu w postaci modelu 3D na podstawie której sporządzono dokumentację odnośnie stopnia zaawansowania budowy.

Nasza firma dostarcza kompleksowe rozwiązania na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Więcej
Bytom

Pomiary termowizyjne 3D z zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego na zwałowisku odpadów pogórniczych

Bytom-halda-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Celem badań realizowanych w ramach pracy jest lokalizacja stref zapożarowania i określenie intensywności zachodzących zjawisk termicznych w obrębie zwałowiska odpadów powęglowych znajdującego się w rejonie ul. Magdaleny w Bytomiu.

Zakres badań

 • Fotogrametria niskopułapowa z zastosowaniem BSP w obrębie badanego obszaru,
 • Skaning laserowy zwałowiska połączony z pomiarem temperatur w podczerwieni w obrębie aktywnego termicznie,
 • Opracowanie chmury punktów stanowiącej geometryczną reprezentację powierzchni zwałowiska wraz z rozkładem temperatury,
 • Pomiary temperatury wewnętrznej (głębokość 1,0 m) zwałowiska w wybranych punktach,
 • Pomiary stężeń gazów (O 2 , CO 2 , CO, CH 4 ) w atmosferze wnętrza zwałowiska.
 • Interpretacja uzyskanych wyników badań.
Więcej
Libiąż

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina

1_libiaz-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina na podstawie nalotu fotogrametrycznego i naziemnego skaningu laserowego.

Wyniki obliczeń uzyskane na podstawie fotogrametrii niskopułapowej zestawiono następnie z pomiarami z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego (TLS). Porównano różnice objętości między pierwszą a ostatnią sesją pomiarową dla poszczególnych technik pomiarowych.

Więcej
Kwidzyn

Interaktywny model zakładu przemysłowego

Kwidzyn---modele-3-i-virtualna-rzeczywistosc-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Skanowanie laserowe może posłużyć do stworzenia interaktywnego modelu zakładu przemysłowego.

Technika skanowania laserowego pozwala w pełni odwzorować specyfikę zakładów przemysłowych.

Więcej
Wielka Wola

Pomiar objętości materiałów sypkich

paradyz_obietosci-miniatura2.jpg

Szczegóły realizacji

Bardzo waznym zagadnieniem w obecnych czasach jest weryfikacja stanów magazynowych.

W dobie rozwijającej się techniki fotogrametri niskopułapowej (popularne naloty dronem) nie jest wyzwaniem, szybki i dokładny pomiar obietości skladowisk materiałów na przestrzeniach otwarttych. problemme sa zamknięte magazyny gdzie lot dronem może być wyzwaniem.

Z pomoca przychodni zastosowanie skanera laserowego, gdzie pomiar wykonujemy w szybki i bezpieczny sposób z zachowaniem wysokiej precyzji i powtarzalności wyników.

Więcej
Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Inwentaryzacja archeologiczna placu synagogi

Miniatura_OP-01-07-21_Ortofotomapa_z_projektem_1.jpg

Szczegóły realizacji

Inwentaryzacja archeologiczna ruin synagogi w Tarnowskich Górach. Wzniesiona w 1864 r. synagoga zaprojektowana przez architekta Constantin von Koschützky, spalona podczas II Wojny Światowej. W trakcie prac remontowych prowadzonych w 2021 r. na znajdującym się obecnie w tym miejscu targowisku odsłonięto dobrze zachowane fundamenty. Spowodowało to zatrzymanie robót i zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji archeologicznej. Na miejscu odnaleziono fragmenty metalowych lamp, klamki z zamkami do drzwi, sztukaterii elewacyjnej czy dachówek. Nasza firma stworzyła dokumentację w formie opisowej oraz fotograficznej odkrytych ruin, wykorzystując technikę fotogrametrii niskopułapowej z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Więcej
Piekary

Modelowanie 3D na potrzeby przebudowy instalacji

ORZELminiatura.jpg

Szczegóły realizacji

Wszelkie zmiany konstrukcji i instalacji wiążą się z nakładami finansowymi na wielu zakładach. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego i nowoczesnych technik pomiarowych uzyskujemy gęstą chmurę punktów, która jest odzwierciedleniem 1:1 mierzonych obiektów. Co za tym idzie? Jesteśmy w stanie w bardzo dokładny sposób odzwierciedlić mierzone obiekty i w przypadku nowych projektów uniknąć kosztownych poprawek na budowie.

 

 

Więcej
Gliwice

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Gliwice-obwodnica-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Pomiar powykonawczy jezdni, chodników, krawężników, placów, ścieżek, ogrodzeń, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej
wraz z latarniami i sygnalizatorami, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej opracowanie wyników pomiaru i stworzenie mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych na terenie obwodnicy w Gliwicach.

 

Więcej
Zabrze, Mikulczyce

Nalot fotogrametryczny w celu planowania prac konserwatorskich

Zabrze_miniatura.JPG

Szczegóły realizacji

W 1902 roku w Mikulczycach powstał ratusz gminny. Budynek został wzniesiony z cegły, na planie prostokąta, w stylu eklektycznym z wieloma elementami secesyjnymi. Bryła jest wzbogacona o ryzality z loggią i wykuszem oraz szczytem o falistych spływach, mansardowym dachem. Reprezentacyjności dodaje gmachowi ośmioboczna wieżyczka, przykryta cebulastym hełmem. Kamienne obramowanie drzwi i okien nadają budowli akcent secesji. Pod koniec lat 30. ratusz gminny uległ przebudowie, następnie mieściła się w nim przychodnia lekarska a obecnie jest on ponownie remontowany.

Na potrzeby planowania prac konserwatorskich został wykonany lot fotogrametryczny dronem. W procesie przetworzenia pozyskanych zdjęć uzyskaliśmy model 3D, który można zobaczyć na platformie Sketchfab: 

Link do platformy

 

Więcej

Batymetria dla kopalni

batymetria_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Pomiar batymetryczny jest wykonywany dla kopalni odkrywkowych w celu określenia głębokości i kształtu istniejących zbiorników wodnych. Wiele zakładów odkrywkowych ma duże zbiorniki wodne, które służą do różnych celów, między innymi do chłodzenie maszyn i urządzeń, zabezpieczenia przed pożarami czy gromadzenia wody do celów przemysłowych.

Więcej
Bielsko-Biała

Komorowice - inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

komorowice_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej znajdującego się w centralnej części miasta, który stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny krajobrazu miejskiego. 

Więcej
Siewierz

Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu

Siewierz_ortofotomapa_miniatura.JPG

Szczegóły realizacji

Prowadzimy kompleksową obsługę mierniczą na terenie Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. położonych w otoczeniu przepięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  Kopalnia znajduje się w powiecie będziński oddalona o 25 km na północny-wschód od Katowic w niewielkim miasteczku Siewierz. 
 

Więcej
Ogorzelec

Kopalnia Ogorzelec

Miniatura_Ogorzelec_male.jpg

Szczegóły realizacji

Kopalnia „Ogorzelec” jest polską firmą dostarczającą kruszywa amfibolitowe na rynek budowlany, drogowy i kolejowy. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną w 1991 roku.

W ramach kompleksowej obsługi kopalni „Ogorzelec” wykonujemy cykliczne pomiary objętościowe materiałów znajdujących się na terenie zakładu przeróbczego oraz dostarczamy ortofotomapy wykonane w wysokiej rozdzielczości.

Więcej