POI FORMAT - usługi geodezyjne

Pomiary termowizyjne 3D z zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego na zwałowisku odpadów pogórniczych

Bytom

Celem badań realizowanych w ramach pracy jest lokalizacja stref zapożarowania i określenie intensywności zachodzących zjawisk termicznych w obrębie zwałowiska odpadów powęglowych znajdującego się w rejonie ul. Magdaleny w Bytomiu.

Zakres badań

  • Fotogrametria niskopułapowa z zastosowaniem BSP w obrębie badanego obszaru,
  • Skaning laserowy zwałowiska połączony z pomiarem temperatur w podczerwieni w obrębie aktywnego termicznie,
  • Opracowanie chmury punktów stanowiącej geometryczną reprezentację powierzchni zwałowiska wraz z rozkładem temperatury,
  • Pomiary temperatury wewnętrznej (głębokość 1,0 m) zwałowiska w wybranych punktach,
  • Pomiary stężeń gazów (O 2 , CO 2 , CO, CH 4 ) w atmosferze wnętrza zwałowiska.
  • Interpretacja uzyskanych wyników badań.

Wyniki badań termowizyjnych w rejonie zwałowiska odpadów powęglowych przy ul. Magdaleny w Bytomiu wskazują na występowanie wyraźnych anomalii temperaturowych na znacznej powierzchni jego skarp i wierzchowiny. Świadczą one o aktywności termicznej obiektu.

Zarówno wartości temperatury jak i stężeń gazów świadczą o intensywnym przebiegu procesów termicznych oraz o rozwojowym ich charakterze w wielu rejonach zwałowiska. Należą do nich:

  • wspomniany powyżej północny brzeg Szarlejki (rejon punktów P9, P10, P11 - rys. 4.1),
  • skarpy w południowo-wschodnim odcinku nasypu na południowym brzegu rzeki (rejon punktów P15, P16),
  • skarpy w końcowym odcinku wyrobiska eksploatacyjnego (rejon punktów P13, P14),
  • nasyp na wierzchowinie zwałowiska przy wyrobisku powstałym w odpadach poflotacyjnych KGH Orzeł Biały (rejon punktów P4, P5).

 

Istnieje realne ryzyko zapalenia się kolejnych rejonów zwałowiska, które zbudowane są z uwęglonych odpadów górniczych i dalsza degradacja środowiska.

Stwierdzone podwyższone wartości temperatury (powyżej 40°C) i stężeń gazów oraz silny ubytek tlenu we wnętrzu obiektu potwierdziły inicjację procesów termicznych na wierzchowinie zlokalizowanej w kierunku centrum handlowego M1 względem analizowanego obszaru (rejon punktów P1, P2, P3).

Odnosząc się do wyników badań stanu termicznego prowadzonych w poprzednich latach obserwuje się szybkie rozprzestrzenianie stref zagrzanych i zapożarowanych we wszystkich kierunkach. Nasyp położony wzdłuż rzeki Szarlejki pali się obecnie na długości ok. 550 m, wywołując degradację drzewostanu wzdłuż jej południowego brzegu. Pożar przeniósł się także na drugi brzeg rzeki Szarlejki poprzez zdeponowaną uwęgloną skałę płonną nad przepustem rzeki w północnym rejonie zwałowiska.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D