POI FORMAT - usługi geodezyjne

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza?

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
08-01-2021
Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza, zwana też geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, musi być przeprowadzona po zakończeniu każdej inwestycji budowlanej i mniejszej przebudowy, w szczególności dla:

  • domów jednorodzinnych,
  • wszystkich budynków wymagających pozwolenia na budowę,
  • przyłączy wodociągowych,
  • przyłączy kanalizacyjnych,
  • przyłączy gazowych,
  • przyłączy elektroenergetycznych.

 

Inwentaryzację powykonawczą może przeprowadzić tylko geodeta ze specjalnymi uprawnieniami (uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji), ponieważ musi on wykonać szereg skomplikowanych pomiarów, które są potrzebne dla ustalenia dokładnego aktualnego rozmieszczenia budynków i elementów zagospodarowania działki poprzez nadanie im współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych. Pomiary bieżące dotyczą tych obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane, ukryte, natomiast pomiary końcowe dotyczą nowo powstałych obiektów budowlanych po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowania pionowego powierzchni terenu, które uległo zmianie w trakcie budowy. Szczegóły dotyczące pomiarów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3.

Na podstawie pomiarów powstaje szkic sytuacyjny i opisy aktualnego stanu obiektów, które są podstawą do utworzenia mapy zasadniczej dającej całościowy obraz inwestycji i wszystkich wykonanych prac.

Do czego potrzebna?

Mapa, która powstaje w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jest podstawą do wydania dokumentów potrzebnych do odbioru budynku takich jak:

  • protokół odbioru przyłącza wodociągowego,
  • protokół odbioru przyłącza kanalizacji,
  • informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Geodeta prowadzący inwentaryzację musi przekazać do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej gminy lub powiatu oryginał dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy oraz kopię szkicu. W dzienniku budowy powinien znaleźć się opis czynności geodezyjnych na terenie budowy oraz stwierdzenie o zgodności obiektów z projektem budowlanym.